Published Articles Bibliography

 • Miaozhen Pan,Fei Zhao,Bintao Xie,Hao Wu,Sen Zhang,Cong YeZhenqi Guan,Lin Kang,Yuqing Zhang,Xuan Zhao,Yi Lei,Qi Wang,Li Wang,Fan Yang,Chenchen Zhao,Jia Qu,Xiangtian Zhou. Dietary ω-3 polyunsaturated fatty acids are protective for myopia. Proc Natl Acad Sci U S A. 2021 Oct 26;118(43):e2104689118. doi: 10.1073/pnas.2104689118. PMID: 34675076.https://www.pnas.org/content/118/43/e2104689118
 • Zheng Zhang, Yue Qi, Wenbin Wei,Zi-Bing Jin,Wen Wang,Anli Duan,Wu Liu.Investigation of Macular Choroidal Thickness and Blood Flow Change by Optical Coherence Tomography Angiography After Posterior Scleral Reinforcement. Front Med (Lausanne). 2021 Apr 29;8:658259. doi: 10.3389/fmed.2021.658259. PMID: 34017847; PMCID: PMC8130341. https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fmed.2021.658259/full
 • Hao Wu, Guoyun Zhang,Meixiao Shen,Renchang Xu,Pengqi Wang,Zhenqi Guan,Zhu Xie,Zi Jin,Sisi Chen,Xinjie Mao,Jia Qu,Xiangtian Zhou. Assessment of Choroidal Vascularity and Choriocapillaris Blood Perfusion in Anisomyopic Adults by SS-OCT/OCTA. Invest Ophthalmol Vis Sci. 2021 Jan 4;62(1):8. doi: 10.1167/iovs.62.1.8. PMID: 33393974; PMCID: PMC7797932.https://iovs.arvojournals.org/article.aspx?articleid=2772147
 • Leming Fu, Ya Li, Shun Yao, Qingge Guo, Ya You, Xianjun Zhu,Bo Lei. Autosomal Recessive Rod-Cone Dystrophy Associated With Compound Heterozygous Variants in ARL3 Gene. Front Cell Dev Biol. 2021 Mar 4;9:635424. doi: 10.3389/fcell.2021.635424. PMID: 33748123;PMCID:PMC7969994. https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fcell.2021.635424/full
 • Qing Zhu,Xue Rui,Ya Li,Ya You,Xun-Lun Sheng,Bo Lei. Identification of Four Novel Variants and Determination of Genotype-Phenotype Correlations for ABCA4 Variants Associated With Inherited Retinal Degenerations. Front Cell Dev Biol. 2021 Mar 1;9:634843. doi: 10.3389/fcell.2021.634843. PMID: 33732702; PMCID: PMC7957020. https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fcell.2021.634843/full
 • Kui-Fang Du,Xiao-Jie Huang,Chao Chen,Wen-Jun Kong,Lian-Yong Xie,Wen-Bin Wei. Macular Structure and Microvasculature Changes in AIDS-Related Cytomegalovirus Retinitis Using Optical Coherence Tomography Angiography. Front Med (Lausanne). 2021 Aug 13;8:696447. doi: 10.3389/fmed.2021.696447. PMID: 34476236; PMCID: PMC8407073. https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fmed.2021.696447/full
 • Hao Wu,Zhu Xie,Pengqi Wang,Mengqi Liu,Yuanyuan Wang,Jiadi Zhu,Xiangqin Chen,Zhiqiang Xu,Xinjie Mao,Xiangtian Zhou. Differences in Retinal and Choroidal Vasculature and Perfusion Related to Axial Length in Pediatric Anisomyopes. Invest Ophthalmol Vis Sci. 2021 Jul 1;62(9):40. doi: 10.1167/iovs.62.9.40. PMID: 34319397. https://iovs.arvojournals.org/article.aspx?articleid=2776520
 • Liujia Zhang, Ya Li, Litao Qin, Yu Wu, Bo Lei.Autosomal Recessive Retinitis Pigmentosa Associated with Three Novel REEP6 Variants in Chinese Population. Genes (Basel). 2021 Apr 7;12(4):537. doi: 10.3390/genes12040537. PMID: 33917198; PMCID: PMC8068040. https://europepmc.org/article/med/33917198
 • Amin Xu,Gongpeng Sun,Chaoye Duan,Zhen Chen,Changzheng Chen.Quantitative Assessment of Three-Dimensional Choroidal Vascularity and Choriocapillaris Flow Signal Voids in Myopic Patients Using SS-OCTA.Diagnostics.2021 Dec;doi: 10.3390/diagnostics11111948https://www.mdpi.com/2075-4418/11/11/1948
 • Jingyuan Yang, Erqian Wang, Mingzhen Yuan, Youxin Chen.Three-dimensional choroidal vascularity index in acute central serous chorioretinopathy using swept-source optical coherence tomography. Graefes Arch Clin Exp Ophthalmol. 2020 Feb;258(2):241-247. doi: 10.1007/s00417-019-04524-7. Epub 2019 Nov 14. PMID: 31724090. https://europepmc.org/article/med/31724090
 • William Robert Kwapong, Yuzhu Gao, Yuying Yan, Yifan Zhang, Ming Zhang, Bo Wu.Assessment of the outer retina and choroid in white matter lesions participants using swept-source optical coherence tomography. Brain Behav. 2021 Jul 21. doi: 10.1002/brb3.2240. Epub ahead of print. PMID: 34291589.  https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/brb3.2240
 • Yifan Zhang,Dan Zhang,Yuzhu Gao,Li Yang,Yunhan Tao,Hanyue Xu,Shulei Man,Ming Zhang,Yanming Xu. Retinal Flow Density Changes in Early-stage Parkinson’s Disease Investigated by Swept-Source Optical Coherence Tomography Angiography. Curr Eye Res. 2021 Aug 4:1-6. doi: 10.1080/02713683.2021.1933054. Epub ahead of print. PMID: 34348531. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34348531/
 • Xiaohong Guo,Hui Liu,Manli Li,Ke Fan,Shuyin Li,Bo Lei. Multimodality Image Analysis in a Cohort of Patients with Atypical Juvenile Ocular Toxocariasis. J Ophthalmol. 2021 Feb 11;2021:4853531. doi: 10.1155/2021/4853531. PMID: 33628474; PMCID: PMC7892215. https://www.hindawi.com/journals/joph/2021/4853531/
 • Jingyuan Yang,Youxin Chen. Vitreoretinal Traction with Vitreoschisis Using OCT. Ophthalmol Retina. 2019 Nov;3(11):961. doi: 10.1016/j.oret.2019.07.003. PMID: 31699311. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31699311/
 • 王一益, 林珏, 张日炎,陈思思,邵一磊,沈梅晓,瞿佳.  基于扫频光源光学相干断层成像观察病理性近视眼脉络膜厚度和血管变化 [J] . 中华眼视光学与视觉科学杂志, 2021, 23(3) : 171-178. DOI: 10.3760/cma.j.cn115909-20200807-00325. http://rs.yiigle.com/CN115909202103/1314522.htm
 • 张潇,陈欢,李东辉,杜虹,陈有信,罗岩.高度近视眼视网膜劈裂合并血管异常一例[J]. 中华眼科杂志, 2021, 57(12): 944-945. DOI: 10.3760/cma.j.cn112142-20210731-00360